Ana sayfa Eğitim ve Öğretim Nutk-i Şerîf

Nutk-i Şerîf

1017
0
PAYLAŞ

Dîdemiz giryân sînemiz sûzân

Rûhumuz hayrân Halvetîleriz

Cismimiz büryân derdimiz dermân

Aşkımız burhân Celvetîleriz

Sırr ile seyrân şevk ile devrân

Ederiz her ân Kâdirîleriz

Mahremiz zâre bülbülüz yâre

Hârız ağyâre Rıfâîleriz

Bizdedir halvet yâr ile ülfet

Bulmuşuz vuslat Dussûkîleriz
Zikrimiz esmâ fikr-i müsemmâ

Seyr-i “ev ednâ” Bedevîleriz

Hakk’ı çün bulduk nûr ile dolduk

Aşkla yoğrulduk Şâzelîleriz

Ölmeden öldük sonra dirildik

Uçmağa girdik Mevlevîleriz

“Hayy” ü “Bâkî”yiz dost müştâkıyız

Aşka sâkîyiz Nakşîleriz

biz Bizdedir “Âdem” İse ‘bni Meryem

Hem “ism-i a’zam” Bayrâmîleriz

On iki seyrân ideriz

her ân Ma’nâda sultân Vefâîleriz

Âşık-ı cânân mahrem-i irfân

Fakr ile pinhân Bektâşîleriz

Vahdete vâkıf kesreti sârif

Kenz-i ma’ârif Şa’bânîleriz

SÂMÎ ko halkı ara bul Hakk’ı

Yoludur aşkı Uşşâkîleriz

Abdurrahman Sâmî Niyâzî Saruhani

Vesiletül Kübrâ Şerhi Esrârı Esmâil Hüsnâ eserinden alınmıştır.

1934’de ilk Süfyanca katledilen Osmanli alimlerindendir.

Bu nutk-i şerîf Uşşak makâmında bir ilâhî olarak bestelenmişdir. https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/dide miz-giryan-sinemiz-suzan-ussak-ilahi

Bu tasavvuf dehasının elimize ulaşmayan eserleri şunlardır:

1-Şerh-i Nûniyye ed-Dürretül-Meknûniyye; akaidle alakalı.

2-Kenzül-ârifin: Tasavvufla alakalı.

3-Risâle-i Hürriyyet 4-Mîhveri’l-ulûm,

5-el-Mecâlisü’s-Sâmiyye,

6-Cevâmiu’l-Kelim.

7-Zübdetü’l-ulûmül-Arabiyye.

8-Nâme-i Muharrem.

9-Medâricü’s-Sâlikîn ve meâricü’l-Vâsılîn.

CUMHURİYET’de böyle Sufi alimler yetişmedi.

Halvetîyem kesretim vahdet ile pinhân olur

Celvetîyem vahdetim kesret ile ummân olur

Kâdirîyem sırr-ı kudret sırrıma eyler zuhûr

Nakşibendem nakş-ı kalbim külle yevmin şân olur

Şâzelîyem kim harîm-i hazretin seyyârıyem

Bedevîyem sırr-ı Hazret sırrıma feyzân olur (1)

Hem Rufâîyem bana semm-i nüfûs etmez

eser Sırr-ı Bektâşem dilimde on iki seyrân olur (2)

Câmi’-i na’t-ı celâl vasf-ı cemâl Bayrâmîyem

Hem Düsûkîyem ki vahdet-i şems-i dil tâbân olur

Sünbülîyem sünbülistân-ı hakîkat nisbetim

Sırrı-ı Şa’bânem ki cezb-i Hakk’a dil mestân olur

Mevlevîyem kim külâh-ı istikâmet lâbisem

Ravza-ı hadrâ-yı dil dil-besteye atşân olur

Feth edip sırr-ı Sinân ile kal’a kâf-ı kesretden

Şems-i Nureddin’de dil şerefinde ufk-ı cân olur (3)

Hep tarîkat sırrını lâbis olur sırrım gehî

Gâh vahdet bahrına gark cümleden uryân olur
Almışım bu nisbeti şeyhim Şücâaddîn’den

Nisbet-i kudsiyyesi mecmu’a-i pîrân olur

Cümle pîrân sırrını Sâmî Niyâzî bir bilüp

Pîr-i Uşşâkî’de bul aşkı bulan sultân olur

(1) Tuhfetü’l Uşşâkiyye’de “Bedevîyem feyz – i vahdet feyzime feyzân olur” şeklindedir..

(2) Tuhfetü’l Uşşâkiyye’de “Sırrı – ı Sa’dîyem se’âdet rûh – i kalbe kân olur”

(3) Bu beyt matbu dîvânda bulunmuyor…

Not : Matbu dîvânda olmayıp “Tuhfet’l Uşşâkiyye” de bulunan iki beyit daha var. Ancak kelimelerin tam olarak okunamamasından dolayı bu beyitler buraya dercedilmedi…
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here