Ana sayfa Eğitim ve Öğretim İstiklal Marşı! Aşk’ın namütenahi adı var: En başı Hak

İstiklal Marşı! Aşk’ın namütenahi adı var: En başı Hak

311
0
PAYLAŞ

Korkma! Tecdidi Kalp ile Tecdidi Ruh Hizmeti ruhtur

Reklamın iyisi kötüsü olmaz, Hak herkese ayan olur

Rehberi kamil insan olana Kuran ve Hadis Hak ruhtur

Aşılmaz tepe Akabe aşılır, nice zorlu işler asan olur

Leyla yanında Leyla rüyası görür Mecnun olan Aşık

Hazreti Matlub, ciğerunu kebab eyler, derdi aşkıdır

Aşkını unutan gaşy yaşar, derdime derman derdim

Tatmayan bilmez, duymayan anlamaz, inanmaz aşka

Tadanlar söylemez ama Hiç Sufi bencil değildir aşkta

Leyla’yı bulamazda sızlanır, uslanmaz deli gönlü AŞK

Hak murad buyursa talip olana Aşk peydah olur

Ruh serer seccadesini vera ve takva soluklar hep

Sıdk u ihlasla nefes almayı nasip et, cana ruh olur

Fenayı Mutlak içinde Hakikatlar Hakikatı Hak olur

Cehd ü gayretle sadakat, ihlas ile hemdemdir hep

Hazreti Murad ihsan ederse eğer Hak hatrı ali olur

Hafızada karar kılmış Cemaat, Hizmet’e Ruh olur

Mütefekkiredir ruh, hisleri tam şuura kurban olur

Tahlil ve terkip imbiklerinden dökülen şeker şerbet

Kimse yıkamaz, bitiremez Hak olanı ibreti alem olur

Ruhi duruma göre her kul, dilbeste ve dilruba olur

Suçlar itiraf edilir, Hizmet Hakkın matbaı nazarı olur

Günah keçisi, Kuddus ile kara ruhlara pusula olur

Temizlenen Hizmet erenleri tüm cihana rehber olur

Latifeyi Rabbaniye rengine göre doğar Şe’niyeti

Uluhiyet mahrem dairesinde her haklı Hak olur

Cebbar u Kahhar, Rahman u Rahim olan Allah’tır

Adil u Hakim Yarabbi, Müsebbibül Esbab Sensin

Senin irade, meişet ve rızanı talep ediyorum tek

Hakaiki mümkünede müşahade ufkunda tek Ahad

Halis vicdanlara halis Hak ayan olur, Kudreti Azim

Hakkı arayanı gök ehli aramaya durur, Hak nazarı

Cezb u incizabla ısrar ızdıraru Hak Aşkı beyan olur

Aşk u iştiyak zihin ile akıl şuur buudlu şuurla imanlı

Tebah ufkunda tevbe, inabe, evbe aşkı kelam olur

Yakinlik meltemleri ruhu okşarsa baharın gelmiştir

İrade saliki Sıdretül Münteha’ya götüren bir burak

Burhan u irfan temaşasıyla cehd ü himmet göster

İlm u burhan ile ziya açılsın, cehd ü gayretle ürper

Aşk için saf eyle pak eyle ruhunu, ey gönül vicdanı

Harfsiz, kelimesiz hutbeler dinleyen o vicdanımı ver

Kutsal tecellilerin mihmandarı mihmanıdır ruhi ateş

Mutlak tefviz eyleyen Hak, namütenahi Baki adı var

İyilik ve fenalığı halk eden Ef’ali Halık, yok hiç beleş

Dilediğini yapar Allah, deli aşıklara sırrı ilham olur

Latife ufkundan huşu, takva, muhabbet, aşkını ver

Zahiri ruh hasseleri Batın hasselerle Bir, Ahad olur

Buudlu şuur, ruhun manaya ulaşmasında ilk köprü

Mahiyeti nefs’ül emriyesiyle muttali ruh bir tasavvur

Hafiz ve Hafid hıfz ile ruha kayd eder, ebedidir hatıra

Analiz eden ruh, tezekkür ile tahattur binlerce satıra

Şuur altu şuur üstü müktesebat ruhi hafıza kazınır

Tedayi kodlarında kayıtlı aktif bekler de dışa dökülür

İngilizce desek, Power of imagination Ruh hassası

God Will ile Ruhi Will birleşir ilmi tahsil tamam olur

Maşallah, İnşallah, Sübhanallah Sübhun Ruh olur

Conception or conceptualization ruhlara oturur

İsmi harfiler ismi manalarla nazar ile niyet olur

Manipulation yapan ruh hassaları uydurur hep

Komplo teorisi ruh motoru, benzin pahalı olur

Understanding veya Verstehun, anlayan çok olur

Supposition de ruh hassasıdır, duruşlar mert olur

Namerdin yok onur, ahlak namusu rezil rüsva olur

Recollection yapınca hafızalar unutulan Hak ışıldar

Unuttum diyen yalan söyler, Hizmeti ruha dönerler

Kalp ibresi yenilenme cehdinde aşk ile derman olur

Dunhimmet olma, ali himmet ol, Rabbin Kerimdir

Rıza, tevekkül, temkin, tevekkül, teyakkuz kalp ver

Hazreti Sıfat’ın rasathanesi eyle kalbi ruhumu ver

Lamekani latifede Likaaulllahi hamd makamını ver

Hakkın batıldan ayrılmasında müberra Faruku ver

Hidayete erdirdikten sonra tut, yoksa düşer Sufi!

Allah’ım, sırrımı Zatına aşına kıl Şafi Kereminden

Sırlarının aşinası kılarak aciz kulunu imtihan etme

Sabiku Evvelun istemedi zevki ruhani ve keramet

Başkaları için yaşama istedi, cehd u aşkı istikrardı

Berd ü selam olsa ateş, Ebu Cehiller sihir derler

Ekstra inayet olmazsa inanmaz mütekebbir kibir

Kudreti Namütenahi Mutlak Hak, lutuf tecellisi

Uluhiyet dairesine ruhumuzu kalbimizi evir çevir

Mücella aynasında dürbününe lahuti güneşi ver

Şuur, idrak ve ihsas ufkunda kasrı tecellilerini ver

Pak eyle ayineyi sabitemizi sivadan, hicabıyla ver

Zahir ve Batın’ın yedi kudretinde o mührünü ver

O hayret, kalak ve heymanını ver Allah’ım aşkı ver

Hem dışarıda hem içeride beyti lahuttan ruhi feyiz

Kalbi Fuad olana keşf ü ilhamını Nur topuzunu ver

İman nuru ve iman izanını Hz. Ömer adli ruhu ver

Ay irfanı tecelli mahalinde matlaında Mahi Nuru ver

Gel der, gel ey aşk, ehli Aşk aşkın dilinden Aşık anlar

Ancak gerisi beri Gel der, gel ey aşk, ehli Aşkla yıkanır

Kötülükler, dertler. Aşkı olmayan insan anlamaz yananı

Aşk, Allah sünneti, Muhammed’i gel der gel ey aşk ehli

Arif A’raf’ta durmaz Arar bulur aşkı isterse duaya iltica

O dilerse, dinlemeden de yanmak Gel der, ey aşk ehli

Alev alev çığlık çığlık has ruha sonsuz Hak aşkını ver

Kendi yönlenmiş hayatiyesi gayeyi Hak, hedefe kitli

Hafızası bir zihni surete bürünür, her öyküsü zinetli

Aşk u vuslat hırıltılarında bitap düşene Hiçliğini ver

Ver Yarabbi ver! Hz. Süleyman’a verdiğini ver

Rüzgarın gücü en safi has kuluna ikram et, ver

Hayvanların dilini öğret, tüm cinleri emrine ver

Kimse o sevdiğin Allah dostu, kudretini ona ver

İzzeti azametini, tüm keramet ve mucizeler ver

Ver Yarabbi ver! Hz. Süleyman’ın mührünü ver

Kahtani’yi Kahtaniyeti bize mutlak adaletini ver

Adaleti mahza ver, izafi adaleti sahneden indir

Bir bakış, duyuş ve sezişe fethi karib demişler

Alemi ceberuta nazır ruha fethi mübin derler

Sıfatı Sübhaniye’ye yağan yağmur fethi mutlak

Mübeccel payesi ile ebedi cennete layık demişler

Rü’yet ve rıdvana malik ise hassa, varı yoğu aşk

İhsan şuurunda kalbe doğana sırr, ahva derler!

Vicdan varsa Hak temaşasına açık pencere ruh

Tüm varlığa hayal ile bakar, hayata hayatın can

Vecd ile cezbeye gelirse insan olur o vicdani ruh

Hal, zevk kaynaklı, istiğrak televvünle iltibas can

Ruhi insani hakimse ruhi hayvani terakkide ruh

Vecd u istiğrak güneşi samimiyetle şevk can ruh

Kim Allah için ise Allah’ta onun içindir ey akli ruh!

Rahmanidir tecellisi his ve şuurla serfiraz cananı

Hissi Batınla tezekkür, tahattur, tedebbür eder

Tefekkür taalluk eder terkib ü tahlile buudlu şuur

Mütefekkür ruh hassası tasavvurla taakkul eder

Aktif hayal ile aktif sabır tam tevekküle tedebbür

Hissi saika buud şuurlu ihtiyarsız yönleri sezer

Hayaliyeden iradiye musavvire matuftur Meşhud

Mutasarrife Şahid, Müdrike eder idrak eder ruhu

Akıl, ilim ve irade, Latifeyi Rabbaniye de ruhi can

O heykeli evvele ruhundan RUH nefhetti Hz. Allah

Cemali ve ehadi tecellisi anne karnından canlandı

Hay ve Muhyi tecellisi, cilvesi, gölgesi o Kuds ruh!

Mütefekkire olan ruh vahima olsa da deli dolgun

Zakire ile koordinasyonda kendi öz boyasını çalar

Aşk Barışı, Sevgi ve Doğruluktur canım cananım

Sabır ve Şükür ile aşk eden o gönülde Hizmeti ruh

İyi niyetin güzel mis gül kokusu var, ruhun koklar

Kötü niyetin kokusu Fizandan da duyulur, amelsiz

Ruh hassası hassas vahiması var, manipülesi ruh

Ruhi gönülde Hafızası var, hatırlayandır ruhi anda

Önerilen opsiyon fezadan duyulur, aşka kananda

Kibir kokusu olan yerde bağlasan saf ruh durmaz

Aşk varsa, kardeşlik varsa durur hep safi gönüller

Yalanın da kokusu var, bağlasan ruhi pak durmaz

Kardeş kardeşe şeyh olmaz, hep eşit gönüller aşk

Rü’yeti kibirden ve yalandan kaçar, Ahad ruh durmaz

Süfyan bağlasa da kimse ülkede durmaz, gönülde Hiç

İstiklal uğrunda kurban olan Hak erenleri başa taç olur

Devlet Haramisi asalaklar hacalet çeker, tevbekar olur

Mehmet Akif ölmez, Salih kullar ölmez, şiir marş olur

Korkma! Allah dilerse Ol der ve olmayan herşey olur

 

Rü’yeti Şir

Waterloo, Ontario, Can Ada

24 Ağustos 2018

NOT: Forefathers, ilk ecdatımız belkide Kızılderililer! Yaşamın yaratılışından beri bu kemerle kutsal vatan bayrağı yaptılar. Ortasında SEVGİ ağacı vardır. Başlangıçta Barış Aşkı, sonunda ise Doğruluk bulunur. Arada İki büyük karede sabır ve şükür var. Beyaz aydınlık, mor karanlıktır!

Ohsweken’da Kızılderelilerin toprakları ve ülkesi çalındı. Bu kemer bayraktır 5 aşiretin. Aşk Barışı, Sevgi ve Doğruluğu temsil eder. Mohawk, Seneca, Cayuga, Onondaga, Omeida kabileleri birleşerek ALTINCI MİLLETİ oluşturmuştu. Kanada’nın yarısını İngilizler ve Fransızlar vermedi!

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here